Om oss >

GFO lämnar sitt remissvar

Målet bör vara att barn betraktas som rättighetsbärare. Där är vi inte riktigt än, men till skillnad från de fem lagförslag som presenterats inom ramen för utredningen – Barnets bästa när vård enligt LVU upphör – lex lilla hjärtat, tar denna utredning några tydliga steg mot målet.
– Ur Remissvar till betänkandet/utredningen – Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU

Idag lämnar Kommunernas gemensamma familjehemsorganisation över sitt remissvar gällande utred­ningen om hur barnets bästa kan stärkas vid fortsatt vård enligt LVU. 

Våren 2021 tillsatte regeringen en särskild utredare, med uppdrag att se över ett antal bestämmelser i lagstiftningen, och även barnets bästa lyfts som självständigt rekvisit in vid prövning av om vård enligt 2 § LVU i familjehem ska upphöra. Ett tydligt steg mot att stärka och tydliggöra principen om barnets bästa, som i tur stärker synen på barnet som rättighetsbärare.

Gemensam familjehemsorganisation (GFO) välkomnar utredningens förslag som stärker barnets bästa i positiv riktning.

Men, vi hade hoppats att utredningen vågat gå steget längre och komma med förslag som på riktigt stärker barnets som rättighetsbärare. Trots utredningens ansats att stärka barnperspektivet anser GFO att föräldrarätten kommer att vara fortsatt stark. Mot bakgrund av det menar GFO att den förändring i lagstiftningen som nu görs, riskerar att bli uddlös. Utredaren har duckat för möjligheten att på riktigt stärka barnet som rättighetsbärare exempelvis genom att, i likhet med England, verka för möjligheten till adoption om inte den ursprungliga grunden för vård med stöd av 2 § LVU har rätat upp sig efter 3 år.

Risk att helheten går förlorad

Utredaren uppger att de uppmärksammat en rad problem som inte kunnat beröras i utredningen p.g.a begränsad tidsram och att de problemen förhoppningsvis kommer behandlas i andra utredningar.

Att det pågår flera parallella utredningar anser GFO ökar risken att helheten går förlorad. Mot bakgrund av det vill GFO uppmärksamma socialutskottet om att utredningar av detta slag, i större utsträckning, ges tid till grundlig genomlysning och konsekvensanalyser. Utredningar ska samordnas och behov av lagförändringar ske samtidigt.

Läs remissvaret i sin helhet. Ladda ned pdf


Remiss besvarad av Gemensam familjehemsorganisation;

Helene Brändström, enhetschef Barn och unga, Härnösands kommun
Carina Eriksson, chef individ och familjeomsorgen, Kramfors kommun
Marita Hultin, biträdande avdelningschef, välfärdsförvaltningen, Örnsköldsviks kommun
Elisabeth Högberg, Enhetschef Gemensam familjehemsorganisation

 

Share This