Utredning inför att bli familjehem

Det är ett stort steg att bli familjehem. Det är viktigt att du och din familj har gjort ett välgrundat beslut innan ni anmäler ert intresse.

Du/ni ska ha kunskap om respektive parts åtaganden och ansvar, vad som förväntas av er som familjehem, vilket stöd ni kan få i ert uppdrag, hur stor ersättningen är, men även hur en utredning, som vi kallar för kartläggningsprocess, går till. Helt enkelt hur det funkar att bli familjehem.

Vårt mål är att du ska känna dig väl förberedd och redo att påbörja resan mot att bli familjehem.

Träffa Frida och Anna-Karin för en
första digital infoträff

Så funkar det - digital infoträff för dig som vill bli familjehem i Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Ånge eller Örnsköldsvik

Sista fredagen i månaden kan du som funderat på att bli familjehem träffa antingen Frida eller Anna-Karin för en enskild digital infoträff.

Där svarar de på alla frågor du kan tänkas ha om uppdraget som familjehem. Allt ifrån ersättning/arvode, stöd och utbildning till hur vår utredning (kartläggning) går till och vad som krävs av er men även av oss och våra ägarkommuner.

Mer information om träffen och anmälan hittar du här.

Se filmen där Elina och André berättar varför de tyckte det var så viktigt att besöka vår infoträff “Så funkar det – LIVE” innan de blev familjehem.

Inför uppdraget –
utredning för att bli familjehem

Efter att ni gjort en intresseanmälan kommer vi på GFO att inleda en utredning av er som potentiellt nytt familjehem. Utredningen, eller som vi kallar det, kartläggningsprocessen börjar med att en av GFOs familjehemssamordnare ringer upp er för ett inledande samtal.

Är ni efter första telefonsamtalet fortfarande intresserad av att bli familjehem går ni vidare till nästa viktiga steg – det första hembesöket och inledningen på vår kartläggningsprocess (utredning). Läs mer här om vilka krav som ställs på er för att bli familjehem.

Familjehemssamordnaren kommer att boka tid för hembesök efter cirka fyra veckor från första telefonsamtalet.

Broschyren Så funkar det - för dig som vill bli familjehem framtagen av oss på Gemensam familjehemsorganisation. I den berättar vi hur det går till att bli familjehem.

Så funkar det!

Ladda ned vår informationsfolder “Så funkar det!” med steg-för-steg om hur det går till att bli familjehem hos oss på GFO.

Ladda ned här

Inför första hembesöket

BRA-fam

Familjehemssamordnaren skickar hem materialet BRA-fam som är ett initialt bedömningsinstrument som Socialstyrelsen tagit fram. Vi ber er att svara på frågorna i lugn och ro inför besöket och uppkommer det några funderingar så kontakta oss på GFO. Tillsammans går vi igenom frågorna och svaren vid första besöket.

Registerutdrag

Vi ber er beställa registerutdrag från polisen, försäkringskassan, kronofogdemyndigheten och transportstyrelsen.

Polisen: Gå in på webbplats www.polisen.se och begär ut registerutdrag: Arbete på HVB-hem (familjehem) (442.7)

Kronofogden: Ring 0771-73 73 00 eller mejla kontakt@kronofogden.se och begär ett skriftligt utdrag ur registret för alla vuxna i hushållet. Kom ihåg att meddela namn, personnummer och postadress om du mejlar.

Transportstyrelsen: Ring 0771-81 81 81 och begär ett skriftligt utdrag för alla vuxna i hushållet ur LOB-registret. Ni kan även skicka en begäran om LOB-utdrag till Transportstyrelsen, 701 97 Örebro eller kontakta dem via kontaktformuläret på deras webbplats: www.transportstyrelsen.se/sv/kontaktformular/kontakt—korkortsfragor

Försäkringskassan: Ring 0771–524 524 och begär ett intyg över sjukpenning och sjukersättning under de senaste fem åren för alla vuxna i hushållet.

OBS! Öppna INTE registerutdragen när de skickats hem till er, vi öppnar dem tillsammans vid första hembesöket.

Första hembesöket (ca 2 tim)

Två av våra familjehemssamordnare kommer hem till er vid första besöket. Tillsammans öppnar vi registerutdragen och går igenom BRA-fam-materialet. Ni skriver på medgivandedokument och ni lämnar en professionell referent per vuxen i hushållet som GFO kontaktar efter mötet.

Referent

Vid hembesöket ska ni lämna en professionell referent per vuxen i hushållet. Det ska vara en person som känner er från arbetslivet, exempelvis er nuvarande eller tidigare chef eller kollega.

En första bedömning

Efter genomgång av registerutdrag, BRA-fam och referentsamtal gör GFO en första generell bedömning av er. Om GFO bedömer att kartläggningsprocessen mot familjehem ska fortsätta bokas det in kommande möten.

Om GFO väljer att inte gå vidare med intervjuer, informeras ni om andra alternativa uppdrag som kan passa er bättre, som till exempel kontaktperson eller kontaktfamilj.

ANDRA HEMBESÖKET/DIGITALT MÖTE (CIRKA 3-4 TIM) – GEMENSAM INTERVJU

Det andra mötet kan ske hemma eller digitalt, där GFOs familjehemssamordnare har ett gemensamt samtal/intervju med de vuxna i hushållet.

Utgångspunkt i samtalet är nuvarande familjesituation, arbete, er syn på uppdraget som familjehem och barn/fostran. Vi berör även samarbetet med socialtjänst och biologiska föräldrar.

TREDJE HEMBESÖKET/DIGITALT MÖTE (CIRKA 1-2 TIM/PERSON) – SEPARATA INTERVJUER

Det tredje mötet kan ske hemma eller digitalt, där GFOs familjehemssamordnare har enskilda samtal/djupintervju med de vuxna i hushållet.

Temat för samtalet är uppväxt, utbildning/arbete, fritidsintressen, nätverk, bakgrund, känslor, relation, hälsa och rökning/alkohol.

Ni lämnar ytterligare en privat referent per vuxen som vi kontaktar i samband med djupintervjuerna.

INTERVJU MED BIOLOGISKA BARN

GFOs familjehemssamordnare samtalar med de biologiska barnen utifrån deras tankar av att ett annat barn kan komma att flytta in hos er och deras känslor inför detta.

Vid behov bokas ytterligare hembesök/digitala möten in.

ÅTERKOPPLING

Det samlade underlaget från intervjuerna med er i familjen, sammanställs och skickas till ER för faktagranskning. Efter det ges en muntlig återkoppling av det samlade resultatet.

Ni får även i uppgift att göra er egen familjehemspresentation som ni skickar till GFO. Den används som stöd i kontakt med det eventuella barn som placeras hos er.

Insats på annat sätt

Både ni och GFO kan avbryta utredningen/kartläggningsprocessen om det finns skäl för det. Om GFO gör bedömningen att ni i dagsläget inte är aktuella att bli familjehem eller om ni känner att uppdraget inte passar er, finns möjligheten att göra en insats på annat sätt.

Exempelvis som kontaktfamilj eller kontaktperson åt ett barn via socialtjänsten. Vi hjälper i så fall till att förmedla kontakt.

Grundutbildning - Ett hem att växa i

Familjehem behöver stöd och utbildning och sedan den 1 januari 2013 är kommunerna skyldig att erbjuda familjehem den utbildning de behöver.

Teoretiska kunskaper och fakta varvas med berättelser, exempel från verkliga livet och frågor för reflektion samt konkreta råd och tips. Utbildningen ger även familjehem möjligheter till diskussioner och erfarenhetutbyte.

Fortbildning

GFO erbjuder fortbildning inom olika områden. Vi erbjuder även inspirationsföreläsningar på olika teman vilka styrs av familjehemmens behov.

En förutsättning för att ta del av GFOs fortbildningar är att du måste ha gått grundutbildningen ”Ett hem att växa i”.

 

Mentorsprogram

I början av ett uppdrag har du som nytt familjehem i regel många frågor kring uppdraget som familjehem. Du har därför möjlighet att få en mentor som stöd under den första tiden av placeringen. Men även om en ny för dig situation dyker upp och du behöver en mentor till hjälp. En mentor är ett familjehem som har lång erfarenhet av att vara familjehem.

I vår filmserie Min vardag – Livet som familjehem (Mentor) berättar familjen Näsström om mentorsprogrammet utifrån sin egen erfarenhet.

Individuellt stöd

Ibland kan familjehem ha behov av anpassat stöd utöver stödet från familjehemssekreteraren i placerande kommun. På uppdrag av ansvarig familjehemssekreterare kan GFO erbjuda anpassat stöd till familjehemmet.

Nätverksträffar

GFO bjuder in alla familjehem till nätverksträffar. Vi träffas fysiskt eller digitalt, för att knyta kontakter, dela erfarenheter och få chans att träffa andra familjehem och barn.

Se 2024 års nätverksträffar.

Bli familjehem idag och bidra till ett av samhällets viktigaste uppdrag!

Härnösand

Kramfors

Sollefteå

Timrå

Ånge

Örnsköldsvik

Via knapparna kan du anmäla intresse för att bli familjehem eller jourhem i din kommun via GFO. Information som du skickar via e-tjänsten på familjehemsverige.se kan bara läsas av personal inom GFO. All information är krypterad. Det betyder att den är oläslig för obehöriga.

Share This