Om kommunernas gemensamma familjehemsorganisation

Gemensam familjehemsorganisation är Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Timrå, Ånge och Örnsköldsvik kommuns satsning som syftar till att höja kvaliteten inom familjehemsvården. 

Alla har rätt att känna sig trygga, älskade, behövda och få den omsorg de behöver. Därför arbetar vi på Gemensam familjehemsorganisation tillsammans med våra ägarkommuner för att ta hand om, utbilda och stötta befintliga familjehem samt för att rekrytera nya familjer som kan skapa fina familjehemsmiljöer åt barn och unga. Familjehem som delar med sig av sin vardag för att ge trygghet och omsorg till barn och unga som behöver det.

Vi följer vår övertygelse om att vi tillsammans skapar förutsättningarna för en god familjehemsvård – Tillsammans för barnens bästa!

Vår värdegrund

Relationer

Barn behöver trygghet, kärlek och omsorg och det är vårt, alla tillsammans, gemensamma engagemang och ansvar att bygga starka barn och varma relationer – i framtiden som idag.

Kunskap

Med engagemang, erfarenhet och kunskap utbildar, hjälper och stöttar vi familjer så att de får viktiga verktyg i sitt arbete som familjehem. Verktyg som ibland kan vara helt avgörande för barns liv.

Respekt

Barn förtjänar att få vår respekt! Vi har bestämt oss för att uthålligt, envist och metodiskt arbeta för att göra skillnad. Skillnad för ett barn lika gärna som skillnad för dig och mig.

“Det bästa med vårt gemensamma uppdrag inom gfo är att förbättra utsatta barns livssituation.”

Vår organisation

Februari 2019 inrättades Gemensam familjehemsorganisation (GFO) för rekrytering, utbildning och stöd till familjehem och kontrakterade jourhem. Organisationen tillhör Kommunförbundet i Västernorrland och är geografiskt belägen i Härnösand.

Vid samma tidpunkt tecknade fem av länets sju kommuner ett samverkansavtal med Kommunförbundet i Västernorrland. I september 2022 anslöt Timrå kommun till samarbetet.

Organisationen har växt till åtta anställda och består idag av enhetschef, en kommunikatör och sex familjehemsamordnare.

De gemensamma riktlinjerna för samarbetet mellan kommunerna och GFO är det dokument som styr organisationens arbete.

Styrgruppen utgörs av IFO chefer, där frågor om kvalitet och samverkan diskuteras på ett strategiskt plan. Till styrgruppen presenteras verksamhetens resultat och eventuella problem i samverkan.

Frågor som rör familjehemsarbete och GFO lyfts regelbundet till enhetscheferna för barn och unga. En tät kommunikation hålls med de som ansvarar för verksamheten samt för beslut i operativa frågor.

Frågor av operativ och samsynskaraktär diskuteras och förankras med kommunernas familjehemssekreterare i ett nätverk.

Årliga uppföljningsmöten hålls med respektive kommun för att följa upp det kommunspecifika samarbetet, identifiera gemensamma utmaningar och dra lärdomar.

Vi följer vår övertygelse om att vi tillsammans skapar förutsättningarna för en god familjehemsvård – Tillsammans för barnens bästa!

Styrgrupp

Akram Heidari Härnösand

Carina Eriksson Kramfors

Annika Modeen Sollefteå

Johan Vikström Timrå

Rebecca Lindberg Ånge

Christina Norberg Örnsköldsvik

Enhetschefer

Helene Brändström Härnösand

Lena Wälivaara Kramfors

Carina Lidefjord Sollefteå

Sara Tenggren Timrå

Anna Halvarsson Ånge

Pamela Haga Örnsköldsvik

Kontakt

...

KFVN

...

Vår policy

...

Covid-19

...
Share This