Kommunernas gemensamma familjehemsorganisation

Alla barn har rätt att känna sig trygga, behövda och få den omsorg de behöver.

Därför bildades Gemensam familjehemsorganisation (GFO) som är Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Timrå, Ånge och Örnsköldsvik kommuns satsning som syftar till att höja kvaliteten inom familjehemsvården. 

GFO arbetar på uppdrag av sina ägarkommuner med att rekrytera nya familjehem, kartlägga och organisera dem i en gemensam “familjehemsbank”. GFOs uppdrag innefattar även grundutbildning och fortbildning, mentorsprogram, nätverk samt vid behov och på uppdrag av kommunerna individuellt stöd till familjehem. Familjehem som delar med sig av sin vardag för att ge trygghet, omsorg och stöd till de barn och unga som behöver det.

Vi följer vår övertygelse om att vi tillsammans skapar förutsättningarna för en god familjehemsvård – Tillsammans för barnens bästa!

barn och unga fick någon gång under 2022 en heldygnsinsats. En heldygnsinsats är när du får hjälp under hela dygnet, både dag och natt.

%

av dessa barn och unga var placerade i familjehem. 50 procent av de placerade var pojkar och 50 procent flickor. Familjehem var den vanligaste placeringsformen.

av samtliga barn och unga med heldygnsinsatser under 2022 var mellan 15-20 år. (50 procent av totalen).

*Statistik om socialtjänstinsatser till barn och unga 2022 från Socialstyrelsen

“Det bästa med vårt gemensamma uppdrag inom gfo är att förbättra utsatta barns livssituation.”

Publikationer

Vår organisation

Februari 2019 inrättades Gemensam familjehemsorganisation (GFO) för rekrytering, utbildning och stöd till familjehem och kontrakterade jourhem. Organisationen tillhör Kommunförbundet i Västernorrland och är geografiskt belägen i Härnösand.

Vid samma tidpunkt tecknade fem av länets sju kommuner ett samverkansavtal med Kommunförbundet i Västernorrland. I september 2022 anslöt Timrå kommun till samarbetet.

Organisationen har växt till sju anställda och består idag av enhetschef, en kommunikatör och fem familjehemsamordnare.

De gemensamma riktlinjerna för samarbetet mellan kommunerna och GFO är det dokument som styr organisationens arbete.

Styrgruppen utgörs av IFO chefer, där frågor om kvalitet och samverkan diskuteras på ett strategiskt plan. Till styrgruppen presenteras verksamhetens resultat och eventuella problem i samverkan.

Frågor som rör familjehemsarbete och GFO lyfts regelbundet till enhetscheferna för barn och unga. En tät kommunikation hålls med de som ansvarar för verksamheten samt för beslut i operativa frågor.

Frågor av operativ och samsynskaraktär diskuteras och förankras med kommunernas familjehemssekreterare i ett nätverk.

Årliga uppföljningsmöten hålls med respektive kommun för att följa upp det kommunspecifika samarbetet, identifiera gemensamma utmaningar och dra lärdomar.

Vi följer vår övertygelse om att vi tillsammans skapar förutsättningarna för en god familjehemsvård – Tillsammans för barnens bästa!

Styrgrupp

Akram Heidari Härnösand

Moa Åström Kramfors

Annika Modeen Sollefteå

Pernilla Krasser Timrå

Rebecca Lindberg Ånge

Christina Norberg Örnsköldsvik

Enhetschefer

Helene Brändström Härnösand

Anna Melinder Kramfors

Carina Lidefjord Sollefteå

Maria Olsson Timrå

Evelina Hägg Ånge

Sandra Johansson Örnsköldsvik

Kontakt

...

KFVN

...

Vår policy

...

Covid-19

...
Share This