Ett barn som tar jordgubbar från köksbänken.

Att vara familjehem

Idag kallas det som tidigare hette fosterhem för familjehem.

Som familjehem tar man emot barn eller ungdomar som behöver bo i en annan familj under en kortare eller längre tid. Det kan handla om placering i barnets nätverk, en så kallad släkting- eller nätverksplacering. Placeringen kan även vara i ett hem där familjehemsföräldrarna inte har någon tidigare relation till barnet. Några barn bor i sitt familjehem under hela sin uppväxt.

barn och unga fick någon gång under 2022 en heldygnsinsats. En heldygnsinsats är när du får hjälp under hela dygnet, både dag och natt.

%

av dessa barn och unga var placerade i familjehem. 50 procent av de placerade var pojkar och 50 procent flickor. Familjehem var den vanligaste placeringsformen.

av samtliga barn och unga med heldygnsinsatser under 2022 var mellan 15-20 år. (50 procent av totalen).

*Statistik om socialtjänstinsatser till barn och unga 2022 från Socialstyrelsen

Det här ingår i uppdraget som familjehem

Det finns barn och unga som tidvis har det så svårt att de inte kan bo kvar hemma.

Anledningen till det kan vara att barnets föräldrar brister i omsorgen, sjukdom eller att det finns missförhållanden i hemmet, som till exempel våld eller missbruk. Barn kan också behöva ett nytt hem på grund av sitt eget beteende, exempelvis kriminalitet. Ytterligare exempel är svårigheter i skolan, konflikter med föräldrarna, missbruk och liknande problem som kan vara orsaker till att barnet behöver miljöombyte. Även ensamkommande barn, som kommer till Sverige utan sina föräldrar, kan behöva bo i ett familjehem.

Många barn som placeras kan även ha olika funktionsnedsättningar. Det kan handla om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), så som ADHD eller autism/asperger, ofta i kombination med varandra eller intellektuell funktionsnedsättning. Ibland vet man om detta från början, men i vissa fall uppdagas det med tiden. Detta kan göra att uppdraget blir tyngre än vad man fått information om, och räknat med från början.

Två olika placeringar

Placeringen kan ske antingen i enlighet med Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Skillnaden mellan dessa två lagar är samtycket från vårdnadshavaren och/eller barnet.

När placeringen är frivillig och vårdnadshavarna har lämnat sitt samtycke sker placering i familjehem med stöd av SoL. Vid en placering mot vårdnadshavarnas eller ungdomens vilja sker det med lagstöd från LVU. Det är en förvaltningsdomstol som slutgiltigt avgör om ett barn ska beredas vård med stöd av LVU.

Har du frågor angående uppdraget som familjehem? Kontakta oss så hör vi av oss till dig.

10 + 11 =

Det tredelade föräldraskapet

Uppdraget är ett samarbete mellan dig som familjehem, socialtjänsten och barnets föräldrar.

Uppdraget är ett samarbete mellan dig som familjehem, socialtjänsten och barnets föräldrar. Barnets föräldrar fortsätter oftast att vara vårdnadshavare och ansvariga för barnet, fast barnet bor hos dig. Socialtjänsten har ett helhetsansvar för placeringen och du som familjehemsföräldrar har ansvar för den dagliga omsorgen om barnet. Det innebär att ansvaret för barn som placeras i familjehem är delat mellan dessa tre parter. Det benämns ofta som det ”tredelade föräldraskapet”.

Det tredelade föräldraskapet

Socialtjänsten har det övergripande ansvaret för denna samverkan – under förutsättning att det är en samverkan som gynnar barnet. Socialtjänsten och familjehemmet kan bland annat stödja föräldrarna och uppmuntra dem att engagera sig i barnet, till exempel i barnets skolgång, fritidsintressen eller kontakt med den övriga släkten.

Familjehemmets roll

Ett familjehem är en helt vanlig familj som låter ett barn eller en ungdom flytta in och leva tillsammans med dem. Det innebär i praktiken att stötta och hjälpa barnet med vardagliga saker. Utöver detta behöver familjehemmet stötta barnet i kontakt med hälso-, sjuk, tandvård och myndigheter samt i att ha kontakt med sina biologiska föräldrar och nätverk. Att finnas där och tala om att det är tillåtet att älska och tycka om sina föräldrar, trots deras brister, är en viktig del i det stödet.

Att vara familjehem kan bland annat handla om att:

  • Bidra till en bra vardag
  • Ge stöd i skolgången, till exempel genom läxläsning och gå på föräldramöten
  • Stötta, påminna eller närvara vid kontakt med hälso-, sjukvård och tandvård
  • Ge stöd i kontakten med familj och vänner
  • Samarbeta med barnets föräldrar
  • Samarbeta med och informera socialtjänsten om hur barnet har det

Socialtjänsten har huvudansvaret för att barnet har det bra hos dig och får den hjälp hen behöver. Det innebär att de har regelbunden kontakt med dig och barnet för att följa upp hur barnet har det, och för att se till att både du och barnet har det stöd ni behöver.

Du har inte vårdnaden om barnet utan det har barnets föräldrar. Ensamkommande barn har en god man eller en särskilt förordnad vårdnadshavare med motsvarande ansvar. Det ansvaret kan till exempel handla om val av skola, eller samtycke till vaccinationer.

Som familjehemsförälder har du oftast inte tystnadsplikt. Däremot är det viktigt att du som familjehem kan hantera känslig information om barnet eller dess nätverk på ett ansvarsfullt sätt och inte för vidare information i onödan.

Det långsiktiga målet med alla placeringar är att barnet ska kunna flytta hem och återförenas med sin familj samt att barnets föräldrar ska hållas informerade och så långt som möjligt vara delaktiga i besluten. De har rätt att förvänta sig att familjehemsföräldrarna och socialtjänsten tar ansvar för och fattar de beslut som är för barnets bästa.

Så funkar det

Intresserad av att veta mer om vad som krävs av dig att bli familjehem och hur vår kartläggning (utredning) går till?

Bli familjehem idag och bidra till ett av samhällets viktigaste uppdrag!

Härnösand

Kramfors

Sollefteå

Timrå

Ånge

Örnsköldsvik

Via knapparna kan du anmäla intresse för att bli familjehem eller jourhem i din kommun via GFO. Information som du skickar via e-tjänsten på familjehemsverige.se kan bara läsas av personal inom GFO. All information är krypterad. Det betyder att den är oläslig för obehöriga.

Share This