Ersättning för familjehem 2024

Ersättning för familjehem i form av arvode och omkostnad betalas ut när familjen tar emot en placering.

Men att öppna sitt hem för ett barn och/eller ungdom handlar inte i första hand om pengar, utan att man hjälper någon som behöver en trygg och stabil tillvaro. Uppdraget som familjehem är inte ett arbete och ska inte fungera som huvudinkomst eftersom man oftast inte vet hur länge barnet eller ungdomen stannar.

Det är däremot viktigt att socialtjänsten och familjehemmet har en dialog om arvode och omkostnad innan ett barn blir placerat.

Nya rekommendationer om ersättning för familjehem för barn och unga från 2023

Från och med 1 januari 2023 uppdaterade SKR sina rekommendationer gällande ersättningar till familjehem för barn och unga. Bland annat höjdes arvodesnivåerna. De nya rekommendationerna för 2024 utgår från dessa. 

Övriga förändringar gällande ersättning för familjehem:

  • Grundarvodet är detsamma för alla inom ålderklass 0-19 år, och inte som tidigare uppdelat på två åldersklasser 0-12 år och 13-19 år där grundarvodet för de äldre barnen var högre. 
  • I vissa fall kan en reducering av grundarvodet bli aktuellt. Det kan exempelvis handla om att ett syskon placeras i samma familjehem.

Allt arbete inom socialtjänsten vilar på en individuell bedömning. Det gäller även den ekonomiska ersättningen, varför ett familjehem inte kan/bör jämföra förutsättningarna för den egna placeringen med andra familjehem.

Allmänt om ersättningar för familjehem

Varje år ger Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ut rekommendationer om ersättningar för familjehemsvården. Ersättningen är uppdelad i arvode- och omkostnadsersättning.

Arvode

Arvodet är ersättning för det uppdrag du utför, dvs för den tid och insats som placeringen kräver. Det är skattepliktig inkomst och beskattas som inkomst av tjänst, är sjukpennings- och pensionsgrundande, men berättigar inte till tjänstepension. Arvodet kan fördelas mellan familjehemsföräldrarna och utbetalas till en av dem enligt önskemål.

Som familjehem är man uppdragstagare och således inte anställd. Ett uppdrag berättigar inte heller till A-kassa, semesterlön eller semesterersättning. Skatt på arvodet är automatiskt 30 %.

Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar med mera för år 2024

Vi följer SKRs rekommendationer för ersättning gällande familjehemsuppdrag.
I cirkuläret finns även tabeller med aktuella belopp för arvode och omkostnader för år 2024.

Ladda ned här

Grundarvode

Varje uppdrag är unikt och det är svårt att veta vilken ersättning man får vid en placering eftersom nivån beror på uppdragets omfattning.

Den lägsta rekommenderade ersättningsnivån (grundarvode) är 11 417 kr.

Skulle det vara så att barnet har omfattande vårdbehov, t.ex. täta besök hos sjukvården eller kanske behöver mycket stöd i skolarbetet och med kompisar, så kan det vara anledningar som gör att man kan få ett högre arvode. 

Omkostnadsersättning

Omkostnadsersättningen är till för att täcka de merkostnader som du får när du tar emot ett barn i din familj. Ersättningen består dels av en åldersfördelad schablon som kallas grundomkostnad, dels av tilläggskostnader som beräknas individuellt utifrån det placerade barnet specifika behov. Grundregeln är att det mesta ska ingå i den rekommenderade grundomkostnaden.

Omkostnadsersättningen är varken sjukpenning- eller pensionsgrundande. Du får göra avdrag för omkostnadsersättningen i din deklaration, Skatteverket drar av 5 000 kr från summan som du får betala skatt på. Omkostnadsersättningen ska höjas när barnet fyller 13 år.

Grundomkostnad

Grundomkostnaden beräknas täcka barnets normala och löpande behov för försörjning. I grundomkostnaden ingår kostnader för barnets livsuppehälle och del i de gemensamma hushållsutgifterna. Exempel på sådana utgifter är livsmedel, kläder, skor, personlig hygien, fickpengar, lek och fritid, förbrukningsvaror, möbler, husgeråd, textilier, TV, telefon och normalt slitage.

Omkostnadsersättningen inkluderar barnbidrag alternativt studiebidrag, som ska dras av då det går direkt till familjehemmet, alternativt till ungdomen.

Barnets tilläggskostnader

Barnets individuella behov kan medföra att det finns utgifter som tillkommer utöver grundkostnaden. Exempel på sådana kostnader är avgifter för barn-/skolbarnomsorg, kostnader för umgängesresor till föräldrar eller andra närstående, specialkost, glasögon eller linser m.m.

Barn i familjehemsvård omfattas av samma högkostnadsskydd för läkarvård och medicin, som familjens övriga barn. (Gäller även asylsökande barn och barn som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.)

Kostnader som är regelbundet återkommande kan schabloniseras och betalas som en fast tilläggskostnad per månad medan andra kostnader uppkommer mer sällan och prövas när det är aktuellt.

Ersättning för lönebortfall vid tjänstledighet

Om socialtjänsten bedömer att du behöver avstå från ditt arbete under inskolningstiden och eventuellt under en längre tid (som bestäms innan placeringen) kan du få ersättning för lönebortfall.

Ersättningen för lönebortfall ska motsvara den lön du avstår från samt semesterersättning. I de fall du får ersättning för lönebortfall ska även arvode och omkostnadsersättning utgå. Det är viktigt att skilja på dem – lönebortfall är ersättning för den inkomst du förlorar och arvode samt omkostnad är ersättning för det uppdrag du har.

Att få tjänstledigt är inte självklart och är inte något som man har rätt till utan det är arbetsgivaren som bestämmer detta.

Deklaration

Något som kan vara bra att veta är att man ibland som uppdragstagare får restskatt.

Ett tips är att hålla koll på den totala inkomsten samt hur mycket skatt man betalar, så att man inte får en överraskning när det är dags att deklarera. Genom jämkning, så som man enkelt kan göra på Skatteverkets hemsida räknas det ut hur mycket skatt som varje uppdragsgivare/arbetsgivare behöver dra.

För att undvika restskatt kan ändring också göras till aktuell utbetalande kommun.

Bli familjehem idag och bidra till ett av samhällets viktigaste uppdrag!

Härnösand

Kramfors

Sollefteå

Timrå

Ånge

Örnsköldsvik

Via knapparna kan du anmäla intresse för att bli familjehem eller jourhem i din kommun via GFO. Information som du skickar via e-tjänsten på familjehemsverige.se kan bara läsas av personal inom GFO. All information är krypterad. Det betyder att den är oläslig för obehöriga.

Share This