Om oss >

GFO har utvärderats
Utvärdering av GFO av Lunds universitet

Att utveckla en gemensam operativ organisation är ett lärande för andra organisationer. Vi måste vara beredda att tampas med utmaningarna!
– Röst från utvecklingsdagen 2021

Redan i samband med starten av GFO, beslöts det att verksamheten skulle utvärderas efter 1 år i drift. Dels för att säkerställa att verksamheten byggs och utvecklas i den riktning ägarkommunerna önskar och dels för att i ett relativt tidigt skede fånga och hantera utvecklingsområden och utmaningar.

Efter 1 ½ år genomfördes utvärderingen, av Tema Barn, Linköpings universitet och viktiga personer att intervjua var familjehem och jourhem samt medarbetare och chefer inom GFO och respektive ägarkommuner. Utvärderingen fokuserade på GFO som organisation, måluppfyllelse samt samverkan med kommunerna och kommunernas förutsättningar att ta ansvar för sin del av måluppfyllelse. Intervjuerna med familje- och jourhemmen fokuserade bland annat på hur de upplevt rekryteringsprocessen och det stöd de har fått av GFO och vilka förväntningar som finns på GFO. Resultatet presenterades i en rapport juli 2021 och vi kunde läsa att familjehemmen i stort är nöjda med GFO, men de pekar också på att rollerna, GFO och ansvarig kommun är otydlig.

Rapporten redovisade några konkreta förbättringsförslag att arbeta vidare med;

  • Behov av större tydlighet kring GFOs verksamhet. Tydliggöra när GFOs uppdrag påbörjas och avslutas. Hur kommunerna tar vid och hur GFO kan användas fortlöpande under placering.
  • Den övergripande kommunikationskedjan för GFOs verksamhet och den interna kommunikationen i kommunerna behöver förbättras.
  • Arbeta för att skapa likvärdighet i kommunerna gällande förutsättningar  för samverkan och stödet till familjehemmen.

Rapportens resultat har diskuterats under hösten 2021 och togs slutligt omhand på den årliga gemensamma utvecklingsdagen i oktober, där GFO medarbetare, styrgrupp och de fem kommunernas enhetschefer och medarbetare deltog. Arbetet under utvecklingsdagen resulterade i konkreta åtgärder att arbeta vidare med under verksamhetsåret 2022.

Röster om utvärderingens resultat;

Mycket fokus på GFO vilket bidrar till socialsekreterarnas dåliga status.

Begreppet stöd är otydligt och kan betyda olika saker.

Behov av att på något sätt illustrera våra olika roller och ansvarsfördelning och göra tydligt för familjehemmen? vem gör vad och när.

Behov av att skapa tydligare överlämningar när en familj matchats med ett barn.

Vid överlämning vara tydlig med familjehemmets styrkor och svagheter, så att stöd från kommunen kan planeras och kopplas på i samband med placeringen.

Behov av samsyn och likvärdighet, bland annat jämlikt stöd till familjehemmen.

Behov av att stärka varumärket GFO

Läs rapporten i sin helhet. Ladda ned pdf

Share This